Všeobecné obchodní podmínky – firemní zákazníci

Všeobecné obchodní podmínky vůči firemním zákazníkům

 

Oblast použití

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro všechny dodávky a plnění společnosti Qineva CZ s.r.o. (dále jen „společnost“) vůči firemním odběratelům (dále jen „kupující“).
 2. Obchodní, dodací a platební podmínky kupujícího, které se liší od těchto podmínek, jsou s nimi v přímém rozporu nebo tyto podmínky jen doplňují, i když jsou oběma stranám známé v době uzavření smlouvy, nejsou její součástí, není-li písemně dohodnuto jinak.
 3. Změny nebo odchylky od těchto Podmínek vyžadují pro svoji účinnost písemnou formu.
 4. Objednávkou či převzetím dodávky kupující uznává aplikaci těchto Podmínek.

 

Nabídka, přijetí, potvrzení objednávky

 1. Nabídky společnosti jsou z hlediska dodávky, času dodání a cen orientační a nezávazné. K uzavření smlouvy dochází akceptací objednávky kupujícího společností.
 2. Společnost může objednávky akceptovat během 14 dnů od jejich doručení. Akceptace se učiní písemným potvrzením objednávky nebo  jejím dodáním.
 3. V případě, že se potvrzení objednávky od objednávky v podstatných ohledech liší, považuje se souhlas kupujícího se změnou za udělený, pokud bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů ,  nevznese písemnou formou námitku.

 

Místo plnění, dodávka

 1. Místem plnění je sídlo firmy kupujícího nebo jiné stanovené místo určení.
 2. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je dodací paritou DAP místo plnění (Delivered at Place- INCOTERMS 2010).
 3. Objednané dodávky jsou realizovány v nejbližším možném termínu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 4. Dodávky se realizují s výhradou správného a včasného vlastního zásobení společnosti ze strany jejích dodavatelů. Je-li společnost z důvodů na straně dodavatelů v prodlení, má společnost právo dodat zboží v nejbližším vhodném termínu. O takovém prodlení bude společnost kupující bez zbytečného odkladu informovat, aby dosáhli shody o nejbližším termínu vhodném pro obě strany.
 5. Dodatečně vzniklé náklady, které vyplynou ze zvláštních dodacích požadavků kupujícího, jdou k tíži kupujícího.
 6. Společnost je oprávněná provádět dodávky dílčího rozsahu.
 7. Dodací termíny jsou závazné jen tehdy, pokud byly společností písemně potvrzeny. Dodací termín je splněn, je-li v daném termínu zboží předáno přepravci či dopravci.

 

Ceny

Není-li výslovně sjednáno jinak, rozumí se všechny ceny jako ceny netto, v cenách tedy není zahrnuta daň z přidané hodnoty, která bude vyúčtována v zákonné výši. Pro určení ceny jsou závazné ceny společnosti platné v den učinění objednávky.

 

Kontrola a reklamace vad

 1. Kupující je povinen zkontrolovat zboží při jeho dodání na sjednané místo určení, resp. při jeho vyzvednutí vlastními silami okamžitě, a to:
 1. z hlediska počtu kusů, hmotnosti a obalu a pro ten účel zaznamenat případné reklamace na dodací list nebo nákladní list a nebo přijímací stvrzenku; a
 2. alespoň namátkově provést reprezentativní kvalitativní kontrolu, a za tím účelem v přiměřeném rozsahu otevřít balení (kartony, pytle, plechovky, fólie apod.) a zboží samotné zkontrolovat z hlediska vnějších vlastností, vůně a chuti; a
 3. vhodnými namátkovými kontrolami prověřit, zda se při zjištěném nedostatku jedná o ojedinělý případ nebo jestli existuje výrobní nebo zpracovatelská chyba, kterou vykazuje celá sada zboží.
 1. Při reklamaci případných vad je třeba postupovat následovně:
 1. Reklamace vad z hlediska počtu kusů, hmotnosti či obalu je nutno provést okamžitě, a to písemným záznamem na dodacím či nákladním listu či na přijímací stvrzence. Reklamace ostatních vad zjevných se musí uskutečnit do jednoho pracovního dne, který následuje po dodání zboží na místo určení, resp. po jeho převzetí. Vady skryté je třeba vytknout do jednoho pracovního dne následujícího po jejich zjištění, nejdéle však do dvou týdnů od doručení, příp. převzetí, zboží.
 2. Vady je třeba vytknout písemně, telegraficky, dálnopisem nebo faxem. Telefonické reklamace nejsou dostačující. Výtky vad vůči obchodním zástupcům, makléřům nebo agentům rovněž nelze zohlednit.
 3. Z reklamace musí být jednoznačně zřejmé, o jaký druh a rozsah vady se jedná.
 4. Kupující je povinen reklamované zboží nechat k dispozici na místě provedené kontroly pro účel prohlídky, kterou učiní společnost, její dodavatelé nebo znalci, které společnost pověří.
 1. Je vyloučena jakákoliv reklamace, pokud kupující dodané zboží promíchá, dále rozešle či prodá, případně již začal s jeho opracováním nebo zpracováním nebo nějakým způsobem narušil jeho zpětnou sledovatelnost.
 2. Zboží, jehož vady nebyly reklamovány řádně a včas, se považuje za akceptované a převzaté.

 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

 1. Společnost ručí za to, že zboží odpovídá smluvně sjednaným specifikacím a obecně závazným právním předpisům EU a sídla společnosti.
 2. Nároky z vad přísluší pouze kupujícímu a nelze je postoupit.
 3. Pokud není výslovně ujednáno jinak, nejsou údaje o produktech jejich garantované vlastnosti, nýbrž pouze popisy nebo označení. Záruka za jakost je poskytnuta jen v případech, kdy je vlastnosti zboží výslovně označena jako "garantovaná vlastnost".
 4. Společnost neručí za kolísání v kvalitě nebo ve vzhledu zboží, které je v rozsahu v obchodě běžném.
 5. V případě řádně uplatněných nároků z vad má kupující nárok na odstranění vady, ať již odstraněním nedostatku či náhradní dodávkou nezávadného zboží na původní místo určení. Jestliže se dodatečné plnění nezdaří, nebo se nerealizuje během lhůty stanovené kupujícím, je kupující oprávněn dle svého rozhodnutí od smlouvy odstoupit či požadovat slevu z ceny. Kupující nemá nárok na náhradu následných škod vzniklých vadami zboží, ledaže by byly způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí společnosti.

 

Povinná péče z hlediska potravinářských norem

 1. Kupujícímu náleží povinnost provádět kontrolu kvality.
 2. Aby bylo možné uplatnit nároky z vad či ze záruky vůči výrobci, je kupující povinen poskytnout společnosti obratem všechny informace, které se dozvěděl, a ze kterých lze usoudit na existenci nedostatků zboží (zejména reklamace zákazníků) a společnost neprodleně a v plném rozsahu podpořit při akcích na stažení vadných výrobků z trhu.
 3. Kupující je dále povinen u dodaného zboží následně zkontrolovat, zda se zboží deklarované a zboží vydané nějak neliší.
 4. I v případě, že objeví při dodání zboží vadu, která omezuje nebo vylučuje schopnost oběhu zboží, je povinen o tom společnost informovat neprodleně, nejpozději však do 1 dne ode dne, kdy byla závada objevena. Nesplní-li kupující tuto povinnost, nese odpovědnost za škody, které společnosti v důsledku neoznámení vznikly.
 5. Jestliže zjistí kupující nějaký nedostatek, učiní vhodná preventivní opatření, která zabrání  nesprávnému vydání, dalšímu zpracování nebo dalšímu prodeji.

 

Odběry vzorků

 1. V případě, že úřady pro kontrolu potravin nebo jiné instituce, které jsou k tomu dle zákona oprávněné, odeberou vzorky zboží, které dodala společnost či bylo dodáno v souladu s jejími pokyny třetí osobou, musí kupující dbát toho, aby osoba odebírající vzorky zanechala ke každému vzorku zapečetěný druhý, kontrolní, vzorek a vystavila písemné potvrzení o odebrání vzorků.
 2. Kupující je potom povinen uchovat druhý vzorek přiměřeně a co možná nejdéle trvanlivý, informovat společnost bez odkladu o odebrání vzorku a dát jí k dispozici kopii nebo opis dokladu o odebrání vzorků. Za veškeré škody a ztráty, které společnosti vzniknou nesplněním uvedených povinností, nese kupující plnou odpovědnost.

 

Vypůjčené obaly/pomůcky při nakládání

 1. Palety k opakovanému použití (např. europalety, düsseldorfské palety), nádoby a další obaly vypůjčené kupujícímu zůstávají vlastnictvím společnosti.
 2. Je nutné je co nejrychleji vyprázdnit a vrátit je společnosti v řádném stavu.
 3. Společnost si vyhrazuje právo účtovat si zálohu za obalový materiál. Pokud nedojde k jeho vrácení, je společnost oprávněna si dodatečně vyúčtovat realizovatelnou hodnotu obalu, která jí byla účtována dodavatelem.

 

Výhrada vlastnického práva

 1. Všechny dodávky se realizují s výhradou vlastnického práva. Vlastnictví přejde na kupujícího teprve tehdy, když splatil veškeré své závazky vyplývající z obchodního vztahu se společností. Toto platí také tehdy, když kupní cena za určité dodávky zboží, které kupující uvádí, byla již zaplacena.
 2. Při otevřeném účtu platí výhrada vlastnictví případně jako zajištění pohledávky společnosti na vyrovnání zůstatku.
 3. V případě plateb šeky se amortizace šeku považuje za zaplacení dluhu.
 4. Pro případ dalšího prodeje či postoupení zboží s výhradou vlastnického práva, je kupující povinen, na základě žádosti společnosti za účelem zajištění jejích pohledávek, postoupit své budoucí pohledávky na zaplacení zboží vůči konečným odběratelům. Postoupení budoucích pohledávek bude mít zajišťovací charakter a bude trvat do doby, než budou veškeré pohledávky společnosti z obchodního svazku s kupujícím uspokojeny.
 5. Zásahy třetích osob do vlastnictví s výhradou vlastnického práva musí kupující neodkladně sdělit společnosti. Intervenční náklady jdou k tíži kupujícího.
 6. Při prodlení kupujícího s úhradou ceny může společnost kupujícímu zboží dodané s výhradou vlastnického práva odebrat. Kupující se tímto neodvolatelně vzdává možnosti uplatnění výhrad nebo námitek, jestliže společnost toto právo využije.
 7. Výhrada vlastnického práva nezbavuje kupujícího povinnosti nést nebezpečí škody na zboží, poté, co přešlo do sféry jeho dispozice.
 8. Kupující je povinen zboží, včetně zboží s výhradou vlastnického práva, na své náklady dostatečně pojistit. V případě zboží s výhradou vlastnického práva je společnost oprávněna vznášet své nároky vůči pojišťovnám vyplývající z pojištění zboží přímo.
 9. Společnost je oprávněna požadovat zajištění svých pohledávek v hodnotě 120 % realizovatelné hodnoty pohledávek. Společnost je povinna na požádání kupujícího uvolnit zajištění přesahující tuto hodnotu. Výběr zajišťovacích prostředků k uvolnění náleží společnosti.

Při zjišťování realizovatelné hodnoty vychází společnost zásadně z aktuálních nákupních cen zboží s výhradou vlastnického práva s připočtením daně z přidané hodnoty. Společnost si ovšem vyhrazuje právo při zohlednění okolností jednotlivých případů zjistit realizovatelnou hodnotu jistiny jiným způsobem, aby tímto způsobem přiměřeně realizovala svůj zájem na zajištění.

 

Platba

 1. Fakturovaná částka je splatná doručením faktury, nejdříve však při dodání zboží. Je splatná netto bez srážky.
 2. Prodloužení splatnosti si vyžadují písemný souhlas společnosti.
 3. Úrok z prodlení činí 8 procentních bodů nad aktuální základní úrokovou sazbou. V případě prodlení kupujícího je společnost dále oprávněna vyžadovat náhradu nákladů upomínacího řízení. Uplatnění dalších škod rovněž není vyloučeno.
 4. V případě prodlení platby ze strany kupujícího je společnost oprávněna plnění všech probíhajících a uzavření všech nových obchodů odmítnout. Společnost je oprávněna započíst jakékoli své pohledávky vůči kupujícímu proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího, a to i v případě, že by to odporovalo instrukcím kupujícího. Uplatnění zadržovacího práva nebo jednostranné započtení kupujícím je výslovně vyloučeno.

 

 

Ochrana dat

Společnost upozorňuje, že v systému pro zpracování dat uchovává údaje o zákaznících v elektronické podobě, a to v rozsahu, v jakém jsou pro obchodní styk nezbytné.  Data jsou chráněna před zneužitím podle obecně závazných právních předpisů

 

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud se stane jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena.
 2. Společnost a kupující jsou v tomto případě povinni nahradit neplatné ustanovení takovým, které se neplatnému ekonomicky nejvíce přibližuje.

 

QINEVA CZ  s.r.o.
Certifikáty
Image
Image
Image

Distributor

QINEVA CZ s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

DIČ: CZ06947522
IČO: 06947522

Telefon  +420 725 912 303
E-Mail  info@qineva.cz

QINEVA CZ s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

Cookies usnadňují poskytování našich služeb. Používáním našich služeb souhlasíte s používáním souborů cookie.